-> Download: Báo cáo thường niên năm 2016- Công ty CP than Mông Dương- Vinacomin