-> Download: QĐ nghỉ hưu trí đối với Ông Nguyễn Xuân Bách- TBKS Công ty và Phân công lại nhiệm vụ trong BKS Công ty CP than Mông Dương