-> Download: Thong bao mo tai khoan luu ly tai CTCP chung khoan dau tu VN.doc