Ngày 1/11, Đảng ủy Công ty CP than Mông Dương đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch số 33-KH/ĐU ngày 26/10/2021 của Đảng ủy TQN về học tập, quán triệt, triển khai kết luận Hội nghị TW4, Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 18/10/2021 của BTV Tỉnh ủy và Chỉ thị số 07-CT/ĐU ngày 19/10/2021 của BTV Đảng ủy TQN.

 
    Hội nghị đã tập trung quán triệt, phố biến, triển khai đầy đủ, sâu sắc những nội dung cơ bản được nêu trong kết luận số 20-KL/TW ngày 16/10 /2021 tại Hội nghị lần thứ 4, BCH Trung ương Đảng khóa (XIII), Chỉ thị 18-CT/TU ngày 18/10/2021 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và ổn định kinh tế - xã hội, giữ vững đà tăng trưởng hai con số trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và Chỉ thị số 07-CT/ĐU ngày 19/10/2021 của BTV Đảng ủy TQN về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiếm soát hiệu quả dịch COVID-19 và đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh.
    Kết thúc Hội nghị, Thường trực Đảng ủy yêu cầu các chi bộ, các tổ chức đoàn thể tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch, các Chỉ thị đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động các đơn vị trong toàn Công ty.