Sinh hoạt chi bộ là một trong những nội dung cơ bản của công tác xây dựng Đảng, là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của đảng và là quy định được ghi rõ trong Điều lệ Đảng.

Xuất phát từ vị trí, tầm quan trong đó, ngày 18/8/2021, Đảng ủy Than Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 05- NQ/ĐU về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Than Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025, với mục tiêu tổng quát là: Tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức của cấp ủy, đảng viên trong các doanh nghiệp, đơn vị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trước hết là cấp ủy viên, bí thư cho bộ ở cơ sở có ý thức trách nhiệm, có năng lực và kỹ năng tổ chức sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; tôn trọng, đề cao và thực hiện tốt nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nắm vững nghiệp vụ công tác đảng, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ theo quy định của Đảng.
Để cụ thể hóa NQ-05 của Đảng ủy TQN, Đảng ủy Công ty xây dựng chương trình hành động số 550- CTr/ĐU, ngày 9/9/2021 trong đó có đưa ra 5 chỉ tiêu cụ thể và 13 nhóm giải pháp để triển khai, một trong những giải pháp đó là phân công cụ thể nhiệm vụ từng đ/c UV BCH dự chỉ đạo sinh hoạt các chi bộ, kịp thời giải đáp các ý kiến của cán bộ, đảng viên theo quyền hạn và kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn giúp chi bộ.
Đối với các chi bộ thuộc đảng bộ Cty đã thực hiện đi vào nền nếp trong sinh hoạt thường kỳ hằng tháng và sinh hoạt chuyên đề hằng quý, đảng ủy Cty cũng đã có những cách làm sáng tạo để kiểm soát, giám sát sinh hoạt chi bộ đảm bảo chất lượng trong sinh hoạt.