Thực hiện kế hoạch số 789-KH/ĐU của Đảng ủy Công ty về việc tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, nhằm giúp các chi bộ triển khai tổ chức Đại hội đảm bảo các yêu cầu, quy định của Đảng, Đảng ủy Công ty tổ chức tập huấn công tác tổ chức đại hội chi bộ cho các đồng chí Bí thư và cán bộ phụ trách của từng chi bộ.

          Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn Đảng bộ, với các nội dung quan trọng là tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của Chi ủy trong nhiệm kỳ; Đồng thời bầu ra ban chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Theo đó, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025 phải tiến hành đúng quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Công tác nhân sự phải được thực hiện đúng quy định, quy trình trên cơ sở quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ, cấp ủy nhiệm kỳ mới bảo đảm chất lượng, tính kế thừa, phát triển. Đây sẽ là những hạt nhân nòng cốt, tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đề ra.