Hưởng ứng kỷ niệm 150 năm ngày sinh V. I. Lê Nin (22/4/1870-2020), Ban Tuyên Giáo Đảng ủy Than Quảng Ninh đã ban hành hướng dẫn số  470 ngày 15/4, trong đó, để truyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ  về công lao và cống hiến vỹ đại của V.I.Lenin đối với phong trào công nhân và cách mạng vô sản thế giới, đồng thời khẳng định sự kiên định vận dụng sáng tạo, phù hợp với chủ nghĩa Mác-Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam của Đảng và Nhân dân ta. Cụ thể, thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần củng cố và bồi đắp bản lĩnh chính trị, niềm tin, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên, người lao động, cổ vũ các phong trào yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

            Nội dung tuyên truyền tập trung chủ yếu vào cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của V.I Leenin - người lãnh tụ cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 10 Nga đối với phong trào Cộng sản và công nhân Quốc tế; vai trò, ý nghĩa của cách mạng tháng 10 với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam. Qua đó, khẳng định giá trị bền vững, sức sống của chủ nghĩa Mác - Lê Nin trong thời đại hiện nay, sự vận dụng sáng tạo, phù hợp chủ nghĩa Mac- Lenin, tư tưởng Hồ chí Minh trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam; đồng thời, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tác, phủ nhận giá trị của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

            Cũng tích cực tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ, nhiều hoạt động kỷ niệm sẽ được diễn ra như:Triển lãm chuyên đề "V.I. Lê nin và thời đại" tại Bảo tàng Hồ Chí Minh; công chiếu bộ phim tài liệu 50 năm ngày sinh của V.I. Lê Nin trên sóng truyền hình Việt Nam; phát hành bộ tem bưu chính kỷ niệm ngày sinh của Lê Nin do Bộ Thông tin và truyền thông phát hành....