-> Download: 00. Thông báo mời dự ĐHCD thường niên (TB-XN-UQ)-21.3.2017.doc

-> Download: 00.Chương trình tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2017.doc

-> Download: 00.Dự thảo quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2017.doc

-> Download: 01.Bao cao cua Ban Giam doc tại DHDCD thuong nien.doc

-> Download: 02. Bao cao tai chinh nam 2016 trình ĐHĐCĐ .xls

-> Download: 03.To trinh V.v phan phoi loi nhuan va chi tra co tuc.doc

-> Download: 04. Báo cáo tiền lương và thu lao trình năm 2016.doc

-> Download: 05. BC cua HĐQT ve QT

-> Download: ket qua HD cua HDQT va tung TV 2016.doc

-> Download: 06. Thẩm định báo cáo Tài chính 2017.docx

-> Download: 07. Báo Cáo Ban Kiểm soát về hoạt động SXKD của Công ty năm 2016 .doc

-> Download: 08. Báo cáo Lựa chọn Công ty Kiểm toán 2017.docx

-> Download: 09. Báo cáo vv thay đổi UV HĐQT giữa nhiệm kỳ và trích ngang.doc

-> Download: 10. Dự thảo NQ DHDCD thuong nien 2017.doc