Công ty cổ phần than Mông Dương chỉ đạo tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2016 và hội nghị người lao động năm 2017:

      Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Công ty, nhằm phát huy quyền làm chủ của người lao động; Chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; Góp phần nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động; Tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể thực hiện các quy định của Pháp luật trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định và phát triển doanh nghiệp. Thời gian tổ chức Hội nghị các Công trường, Phân xưởng vào ngày 18/12 và 25/12/2016; Các Khối phòng ban, hoàn thành xong trước ngày 26/12/2016; Đối với Công ty tổ chức trong 1 ngày vào 30/12/2016

     Công ty hỗ trợ cho Đại biểu các đơn vị 300.000đ/người, theo danh sách thực tế. Trong đó: Chuyên môn hỗ trợ 200.000đ/ng; Công đoàn hỗ trợ 100.000đ/ng.

     Với sự đoàn kết nhất trí, phát huy truyền thống Kỷ luật và đồng tâm của người thợ mỏ. CBCNV Công ty cổ phần than Mông Dương - Vinacomin đang  gấp rút ra sức thi đua lao động sản xuất đảm bảo an toàn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2016./.