Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Than Quảng Ninh, Đảng ủy Tập đoàn TKV, ngày 13/9, Đảng ủy Công ty CP than Mông Dương đã tổ chức buổi sinh hoạt chính trị tư tưởng chủ đề về bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Dự buổi sinh hoạt có các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khóa XV (nhiệm kỳ 2020-2025), trưởng các ban Xây dựng đảng, Bí thư các Chi bộ và các đồng chí lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong Công ty.
Nhiều nội dung được quán triệt tại buổi sinh hoạt như: Nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; các nội dung chính của kết luận 13 của Đảng ủy TKV về công tác thuê ngoài; nghị quyết số 16 của Đảng ủy TKV về quản lý, sử dụng đất giai đoạn 2021-2025.
Cũng trong dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty đã khen thưởng các chi bộ có thành tích thi đua quý II/2021.