Vừa qua, Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn Công ty vừa thống nhất và ban hành kế hoạch liên tịch về tổ chức phong trào thi đua Tháng Công Nhân – Tháng An toàn Vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2020.

-> Download: Phát động Tháng Công nhân và Tháng ATVSLĐ năm 2020

Theo đó, với chủ để của Tháng Công nhân: “Năng suất cao – An toàn lao động – Thu nhập tốt” và chủ đề của Tháng Hành động về ATVSLĐ: “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”, trong thời gian từ ngày 01 đến ngày 31 tháng 5 năm 2020, mọi cán bộ, công nhân viên, người lao động cần thực hiện tốt chủ đề nêu trên để nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc và thu nhập; đồng thời, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID – 19 và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tháng 5, tiến tới cả năm 2020.

Căn cứ vào kết quả thực hiện của các đơn vị và các cá nhân trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020, Công ty sẽ tôn vinh và xét thưởng khuyến khích tiền luơng theo các tiêu chí xét thưởng và mức thưởng cụ thể.