GCC: Lập Phương án Kỹ thuật, thi công - Dự toán thành lập bổ sung bản đổ cơ lý đá hầm lò mức -250 đến mức -400 Khu Trung tâm Mông Dương, Công ty CP than Mông Dương

-> Download: Thong bao ket qua lua chon nha cung cap so 713 ngay 16.3.2022