GCC: Thi công, lập báo cáo kết quả thi công Phương án Quan trắc trạm quạt CL+15VM, CL+20 IICĐ, Bãi thải CL+15VM, CL+20 IICĐ, Bãi thải đập lọc số 4VM - Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin năm 2022

-> Download: GCC: Thi công

-> Download: lập báo cáo kết quả thi công Phương án Quan trắc trạm quạt CL+15VM

-> Download: CL+20 IICĐ

-> Download: Bãi thải CL+15VM

-> Download: CL+20 IICĐ

-> Download: Bãi thải đập lọc số 4VM - Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin năm 2022