GCC: Thi công, lập báo cáo kết quả thi công Phương án Quan trắc kiểm tra điều kiện hình học giếng đứng Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin năm 2022

-> Download: GCC: Thi công

-> Download: lập báo cáo kết quả thi công Phương án Quan trắc kiểm tra điều kiện hình học giếng đứng Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin năm 2022