TRANG CHỦ » Thông tin tuyển dụng

Ngày 12 tháng 10 năm 2021, Lúc 08:00

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

GCC: Thi công Phương án Thành lập bổ sung bản đồ cơ lý đá hầm lò mức -100 đến mức -250 Khu Trung tâm Mỏ than Mông Dương - Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin

Thông báo mời nhà thầu cung cấp

Ngày 13 tháng 09 năm 2021, Lúc 13:35

Gói cung cấp: Thuê ngoài đào lò các (21) hạng mục đường lò chuẩn bị sản xuất mức -400 - Công ty CP than Mông Dương

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Ngày 16 tháng 08 năm 2021, Lúc 13:47

Gói cung cấp: Thi công phương án quan trắc địa chất thủy văn khu Trung tâm Công ty CP than Mông Dương đánh giá mối quan hệ giữa nước mặt và nước hầm lò, Công ty CP than Mông Dương- Vinacomin

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Ngày 25 tháng 06 năm 2021, Lúc 10:23

GCC: Lập phương án đo vẽ bản đồ địa hình 1:1000 tại Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Ngày 25 tháng 06 năm 2021, Lúc 10:21

GCC: Lập phương án điều kiện sinh học và quan trắc dịch động giếng đứng tại Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Ngày 22 tháng 06 năm 2021, Lúc 13:40

GCC: Lập phương án thành lập bổ sung bản đồ cơ lý đá hầm lò mức -100 đến -250 khu Trung tâm Mông Dương, công ty CP than Mông Dương - Vinacomin

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Ngày 28 tháng 05 năm 2021, Lúc 15:40

Gói cung cấp: Thi công khoan thăm dò khối lượng năm 2021 thuộc phương án thăm dò phục vụ khai thác giai đoạn 2019-2020, kế hoạch 5 năm 2021-2025 trong ranh giới giấy phép khai thác số 2760/GP-BTNMT ngày 31/12/2008 khu trung tâm Mỏ than Mông Dương

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Ngày 24 tháng 04 năm 2021, Lúc 07:52

" Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà cung cấp gói cung cấp số 2: Thuê xe đưa đón công nhân đi làm năm 2021, Công ty CP than Mông Dương- Vinacomin

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Ngày 23 tháng 04 năm 2021, Lúc 13:49

Tên gói cung cấp: Gói Cung cấp số 2 Thuê xe đưa đón công nhân đi làm năm 2021, Công ty Cổ phần Than Mông Dương

Thông báo mời nhà cung cấp

Ngày 05 tháng 04 năm 2021, Lúc 14:37

Gói cung cấp số 2: Thuê xe dưa đón công nhân đi làm năm 2021 Công ty CP than Mông Duơng - Vinacomin

hggf