-> Download: Thông báo về việc chi trả tiền cổ tức và tiền bảo lãnh dự thầu

-> Download: bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Thông báo về việc chi trả tiền cổ tức và tiền bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng.