TRANG CHỦ » Đấu thầu

Ngày 22 tháng 02 năm 2024, Lúc 10:42

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp sửa máy xúc ZCY-60

Thông báo KQLCNCC sửa 70 bộ giá ZH 1600/16/24F

Ngày 05 tháng 02 năm 2024, Lúc 09:44

26.01.2024- 351- Quyet dinh phe duyet De cuong- Du toan va Ke hoach lua chon nhà cung cap lap de an dong cua mo khoang san than tai mo than Mong Duong

Ngày 31 tháng 01 năm 2024, Lúc 14:39

Thông báo lựa chọn nhà Cung cấp Thuê xe đưa đón CBCNV về quê ăn Tết- Xuân Giáp Thin năm 2024

Ngày 31 tháng 01 năm 2024, Lúc 10:21

Thông báo mời nhà cung cấp sửa chữa máy xúc lật hông ZCY -60

Ngày 26 tháng 01 năm 2024, Lúc 17:02

QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp sửa máy xúc lật hông ZCY-60

Ngày 24 tháng 01 năm 2024, Lúc 08:34

Phiếu đang ký thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp: Mua sắm hàng hóa thiết bị, dụng cụ vệ sinh năm 2024

Ngày 18 tháng 01 năm 2024, Lúc 16:14

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ Gói cung cấp dịch vụ Sửa chữa 70 bộ giá TLPT ZH1600/16/24F, mã TSCĐ 1142-:- 1211 TBCT

Ngày 17 tháng 01 năm 2024, Lúc 09:03

Thông báo mời nhà cung cấp gói dịch vụ tư vấn: Lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án " Khai thác giai đoạn II- Mỏ than Mông Dương- Công ty Than Mông Dương( chiều chỉnh)

Ngày 16 tháng 01 năm 2024, Lúc 13:21

V/v phê duyệt đề cương- dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp lập Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án" khai thác giai đoạn II- mỏ than Mông Dương- Công ty Than Mông Dương( điều chỉnh)

Ngày 16 tháng 01 năm 2024, Lúc 13:19

V/v phê duyệt đề cương- dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp lập Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án" khai thác giai đoạn II- mỏ than Mông Dương- Công ty Than Mông Dương( điều chỉnh)

[Cảnh báo] Lỗi: Không tìm thấy File: templates/tech14/.html
hggf