TRANG CHỦ » TUYỂN DỤNG- CHÀO THẦU

Ngày 30 tháng 05 năm 2023, Lúc 11:07

Thông báo mời Nhà cung cấp - Gói cung cấp thuê ngoài đào lò các (09 hạng mục) đường lò CBSX mức -97,5-400 - Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin

Thông báo quyết định: phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp

Ngày 24 tháng 05 năm 2023, Lúc 13:58

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Ngày 28 tháng 04 năm 2023, Lúc 09:20

GCC: Lập phương án kỹ thuật và dự toán: Quan trắc dịch động hầm lò Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin năm 2023

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Ngày 28 tháng 04 năm 2023, Lúc 09:19

GCC: Lập phương án kỹ thuật và dự toán Quan trắc kiểm tra điều kiện hình học giếng đứng Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin năm 2023

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Ngày 28 tháng 04 năm 2023, Lúc 09:16

GCC: Lập phương án kỹ thuật và dự toán cắm, xầy dựng bổ sung mốc ranh giới khai thác, quản lý tài nguyên - Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cấp gói cung cấp số 2: thuê xe đưa đón công nhân đi làm năm 2023

Ngày 25 tháng 04 năm 2023, Lúc 17:01

Thông báo mời nhà cung cấp sửa chữa 03 quạt gió hướng trục

Ngày 17 tháng 04 năm 2023, Lúc 14:03

Thông báo mời nhà cung cấp sửa chữa 12 áp tô mát phòng nổ

Ngày 17 tháng 04 năm 2023, Lúc 14:03

Thông báo 917 ngày 3.4.2023 mời nhà cung cấp gói thuê xe đưa đón CN đí làm năm 2023

Ngày 04 tháng 04 năm 2023, Lúc 13:38

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp, gói cung cấp: Lập phương án kỹ thuật, TKBVTC( phương án thi công) và dự toán: Khoan thăm dò phục vụ khai thác năm 2023 Công ty CP than Mông Dương- Vinacomin

Ngày 14 tháng 03 năm 2023, Lúc 13:55

[Cảnh báo] Lỗi: Không tìm thấy File: templates/tech14/.html
hggf