Ngày 18/5, Đảng ủy Công ty CP than Mông Dương đã tổ chức kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023) và kết nạp đảng viên đợt 19/5/2023.

          Tại đây, các đại biểu đã được xem phim tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Người. Ngày 19/5/1946, lần đầu tiên nhân dân ta kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh (Lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, khi đi học tên Nguyễn Tất Thành, Hoạt động cách mạng lấy tên Nguyễn Ái Quốc…) sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình nhà nho yêu nước, tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, ở một đất nước thuộc địa, có nhiều dân tộc. Tháng 6/1911, người thanh niên ưu tú của dân tộc Việt Nam - Nguyễn Ái Quốc quyết chí ra đi tìm đường cứu nước. Trải qua gần 10 năm bôn ba nhiều châu lục, gắn với phong trào công nhân và phong trào giải phóng dân tộc, với chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh đã tìm thấy con đường cứu nước và giải phóng dân tộc duy nhất đúng đắn. Mùa Xuân năm 1930, sau 30 năm theo Chỉ thị của Quốc tế cộng sản, người đã chủ trì hội nghị thống nhất ba tổ chức cộng sản ở Đông Dương, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Với việc thành lập Đảng cùng với sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đồng lòng, chung sức làm nên những chiến thắng vang dội trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập cho Tổ quốc mình kết thúc bằng cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh đã giành thắng lợi hoàn toàn đưa Tổ quốc ta về một mối và mở ra một kỷ nguyên mới đó là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, từ đây toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cùng nhau đoàn kết trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đem lại cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 08 quần chúng ưu tú đã được Đảng ủy Than Quảng Ninh, Đảng ủy Công ty CP than Mông Dương trao quyết định vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đây là các cá nhân đã trải qua thời gian cố gắng nỗ lực phấn đấu tại các vị trí công tác. Đồng thời, dưới sự dìu dắt trực tiếp của các đồng chí đảng viên chính thức cùng công tác, của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị, cùng với sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy chi bộ đã đạt được những thành tích tiêu biểu, thiết thực trong các phong trào thi đua lao động sản xuất.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho các đảng viên mới, đồng chí Hoàng Trọng Hiệp, Bí thư Đảng ủy Công ty đã chúc mừng các đảng viên mới được kết nạp dịp này, đồng thời mong muốn ngoài việc thực hiện 4 nhiệm vụ của người đảng viên, mỗi đồng chí phải nhanh chóng nghiên cứu, nắm vững nghị quyết của chi bộ để cùng thực hiện có hiệu quả; nỗ lực học tập, rèn luyện để nâng cao hiểu biết về Đảng, kỹ năng làm việc, khả năng vận động quần chúng tại đơn vị và nơi cư trú; gương mẫu để quần chúng noi theo. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty cũng yêu cầu các chi bộ, các tổ chức đoàn thể có đảng viên được kết nạp tiếp tục giúp đỡ, hướng dẫn để các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tiếp tục rẻn luyện, trau dồi, tu dưỡng, phấn đấu để trở thành đảng viên chính thức, góp phần cống hiến xây dựng Đảng, xây dựng Công ty ngày càng vững mạnh.