GCC: Lập phương án kỹ thuật và dự toán Quan trắc kiểm tra điều kiện hình học giếng đứng Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin năm 2023

-> Download: Thong bao KQLCNCC Quan trac gieng