-> Download: Thông báo mời nhà cung cấp gói cung cấp: Sửa chữa 01 trạm bơm dung dịch

-> Download: BRW/200/31.5

-> Download: mã TSCĐ:1282 TBCT

Thông báo mời nhà cung cấp gói cung cấp: Sửa chữa 01 trạm bơm dung dịch, BRW/200/31.5, mã TSCĐ:1282 TBCT