Sáng ngày 25/4, Công ty CP than Mông Dương đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thuờng niên năm 2020. Ông Trần Thế Thành – Tân Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty điều hành đại hội

Để đảm bảo hiệu quả trong công tác phòng, chống COVID-19, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP than Mông Dương – VINACOMIN có 11 đại biểu tham gia và 815 đại biểu ủy quyền, đại diện cho 13.932.267 cổ phần, chiếm 65,05% cổ phần có quyền biểu quyết.

Trình bày báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp điều hành kế hoạch SXKD năm 2020, ông Nguyễn Quế Thanh – Giám đốc Công ty cho biết, mặc dù năm qua còn một số khó khăn đối với Công ty như: Sản xuất ngày càng xuống sâu, đi xa, điều kiện địa chất biến động mạnh khai thác khó khăn; thuế phí ở mức cao, thẩm định các dự án, cấp và gia hạn giấy phép vướng mắc nhiều thủ tục cùng những khó khăn trong công tác tuyển sinh lao động, đặc biệt là lao động hầm lò, song Công ty đã linh động thực hiện các giải pháp đồng bộ; tập thể, CBCNV lao động toàn Công ty đã phát huy tối đa mọi nguồn lực, cùng nhau đoàn kết, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD năm 2019.

Buớc sang năm 2020, với mục tiêu chung là: “AN TOÀN - ÐỔI MỚI - PHÁT TRIỂN”, Công ty CP than Mông Dương phấn đấu Giữ vững an toàn;hoàn thành và phấn đấu vượt mức các chỉ tiêu Kế hoạch PHKD năm 2020 đã ký với Tập đoàn: Than sản xuất 1,660 triệu tấn; bóc 1,64 triệu mét khối đất đá; đào 20.150 mét lò;  Doanh thu dự kiến đạt 2.065 tỷ đồng; Đảm bảo đủ việc làm cho toàn thể CBCNV, thu nhập người lao động ổn định, tiền lương bình quân >15,6 Tr.đồng/người-tháng (riêng thu nhập thợ lò >18,5 Tr.đồng/người-tháng); Cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và duy trì tốt đoàn kết nội bộ, quan hệ cộng đồng giữ vững và phát triển.

Đại hội đã lắng nghe và thông qua các báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019; Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019; Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, BGĐ năm 2019, đề xuất kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, BGĐ năm 2020; Báo cáo của BKS giám sát công tác quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc điều hành năm 2019; Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019; Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020. Với tinh thần nhất trí cao, tất cả các báo cáo và nghị quyết tại Đại hội được thảo luận và 100% cổ đông thông qua.