-> Download: Mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.doc