-> Download: Thong bao moi du ĐHCD thuong nien-2013 (TB-XN-UQ).doc

-> Download: Chương trình dai hoi CD thuong nien 2013.doc

-> Download: Danh sách chốt quyền ngày 26-3-2013 tham dự ĐHĐCĐ 2013.xls