-> Download: 12. Thông báo 917 ngày 3.4.2023 mời nhà cung cấp gói thuê xe đưa đón CN đí làm năm 2023

12. Thông báo 917 ngày 3.4.2023 mời nhà cung cấp gói thuê xe đưa đón CN đí làm năm 2023