-> Download: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp về gói cung cấp dịch vụ: khám sức khỏe định kỳ đợt 2 năm 2022