-> Download: Thông báo KQLCNCC sửa 02 khởi động mềm phòng nỏ

Thông báo KQLCNCC sửa 02  khởi động mềm phòng nổ mã hiệu QJR-315, 01 KĐM phòng nổ mã hiệu QJZ-500 và 01 KĐM phòng nổ mã hiệu QJR-630