-> Download: Thông báo tổ chức chào hàng cạnh tranh tên gói cung cấp Mua sắm hàng hóa Sữa quý III năm 2024 phục vụ CBCNV - công ty cp than Mông Dương- Vinacomin

Thông báo tổ chức chào hàng cạnh tranh tên gói cung cấp Mua sắm  hàng hóa Sữa quý III năm 2024 phục vụ CBCNV - công ty cp than Mông Dương- Vinacomin