-> Download: thông tin kết quả chào hàng cạnh tranh gói dịch vụ sửaa chữa lớn 15 cái khởi động từ phòng nổ 200A QJZw-200/1140(660V) mã TSCĐ _:_ _ TBĐL

 thông tin kết quả chào hàng cạnh tranh gói dịch vụ sửaa chữa lớn 15 cái khởi động từ phòng nổ 200A QJZw-200/1140(660V) mã TSCĐ _:_ _ TBĐLX