-> Download: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp: gói cung cấp lập báo cáo nghiên cứu đánh giá mức độ gia tăng điều kiện địa chất thủy văn của các khu vực huy động khai thác mỏ than Mônng Dương trong giới hạn GPKT số 2760/GP- BTNMT ngày 31/12/2008- Công ty CP than Mông Dương năm 2024

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp: gói cung cấp lập báo cáo nghiên cứu đánh giá mức độ gia tăng điều kiện địa chất thủy văn của các khu vực huy động khai thác mỏ than Mônng Dương trong giới hạn GPKT số 2760/GP- BTNMT ngày 31/12/2008- Công ty CP than Mông Dương năm 2024