-> Download: Thong báo lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp lập báo cáo tổng hợp tài liệu địa chất 03 mỏ Mông Dương- Bắc Cọc Sáu- Cọc Sáu phục vụ lập Dự toán cải tạo

-> Download: mở rộng khai thác giai đoạn II Mỏ than Mông Dương

-> Download: Công ty CP than Mông Dương- Vinacomin 2024

Thong báo lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp lập báo cáo tổng hợp tài liệu địa chất 03 mỏ Mông Dương- Bắc Cọc Sáu- Cọc Sáu phục vụ lập Dự toán cải tạo, mở rộng khai thác giai đoạn II Mỏ than Mông Dương, Công ty CP than Mông Dương- Vinacomin 2024