-> Download: Thông báo mời NCC sửa chữa 02 giá bảo áp cột chống thủy lực

Thông báo mời NCC sửa chữa 02 giá bảo áp cột chống thủy lực( DS-5A) mã TSCĐ 1495- 1496 TBCT)