-> Download: Thông báo mời nhà cung cấp gói cung cấp: sửa chữa trạm bơm dung dịch nhũ hóa

-> Download: mã hiệu BRW 80/20

-> Download: mã TSCĐ:887 TBCT

Thông báo mời nhà cung cấp gói cung cấp: sửa chữa trạm bơm dung dịch nhũ hóa, mã hiệu BRW 80/20, mã TSCĐ:887 TBCT