-> Download: Biên bản & Nghị quyết- Đại hội đông cổ đông thường niên 2014.doc