-> Download: MDC- Công bố thông tin v.v Tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2014.doc