-> Download: MDC- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.doc