-> Download: BiÊn bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.doc

-> Download: 28 (25-4-2013) NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM - 2013.doc