-> Download: TT lưu ký chứng khoán-T.Báo về ngày ĐKCC và xác nhận danh sách người SHCK.doc