-> Download: Danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ 2016.xls