-> Download: 1.Thong bao moi du ĐHCD thuong nien 2016(TB-XN-UQ).doc

-> Download: 2. Chương trình Đại đội đồng CD thường niên 2016.doc

-> Download: 3.Mẫu giấy xác nhận đăng ký tham dư đại hội 2016.doc

-> Download: 4.Mẫu giấy ủy quyền tham dư đại hội 2016.doc

-> Download: 5. Mẫu đơn xin ứng cử-đề cử-sơ yếu lý lịch BKS 2016.doc

-> Download: 6. Biên bản đề cử BKS theo nhóm 2016 (1).doc