-> Download: 2059 (24.12.15)- KH tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.PDF