-> Download: MDC- CBTT Biên bản & Nghị quyết họp HĐQT v.v điều chỉnh KH 20151.PDF