-> Download: MDC- Danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 27 tháng 2 năm 2015.xls