-> Download: Danh sách cổ đông nhận cổ tức 2013_signed.xls