-> Download: MDC-Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông hiện hữu tham dự ĐHĐCĐ 2015.doc