-> Download: 14.4.2015- Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2015.pdf