-> Download: Biên bản đại hội cổ đông thường niên 2011.doc

-> Download: công bố thông tin.pdf

-> Download: Nghị quyết đại hội thường niên 2011.pdf