-> Download: Báo cáo trình lập các quý năm 2010.doc

-> Download: Báo cáo thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông 2010 nhiệm vụ 2011.doc

-> Download: Chương trình đại hội.doc

-> Download: Đăng ký tham dự đại hội cổ đông.doc

-> Download: Giấy ủy quyền.doc

-> Download: Phiếu đặt câu hỏi đại hội cổ đông.doc

-> Download: Phương án phát hành cổ phiếu thường-2011.doc

-> Download: Thông báo mời dự đại hội cổ đông 2011.doc

-> Download: Xác nhận tham dự đại hội cổ đông 2011.doc