Ngày 30/6, Công ty CP than Mông Dương tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Ông Trần Thế Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023 điều hành đại hội.

Đại hội có sự tham gia của 42 cổ đông đại diện cho 18.081.872 cổ phần, chiếm 84,422% cổ phần có quyền biểu quyết.

Báo cáo tại Đại hội chỉ rõ, năm 2022, Công ty CP than Mông Dương đã bảo tồn và phát triển nguồn vốn kinh doanh, hoàn thành tốt các chỉ tiêu chính: Doanh thu sản xuất than thực hiện là 2.787 tỷ đồng, tỷ đạt 104,6%KH; lợi nhuận đạt 115,4 tỷ đồng, bằng 196,64 % KHN. Tiền lương thực hiện bình quân 17,644 triệu đồng/người/tháng. Các chỉ tiêu về than sản xuất, than tiêu thụ đều đạt trên 100% kế hoạch.

Đại hội cũng đã thông qua các báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 Khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023; báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022; báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, BGĐ năm 2022, đề xuất kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, BGĐ năm 2023; báo cáo của BKS giám sát công tác quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc điều hành năm 2021; báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023; báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023;  Dự kiến cổ tức năm 2023 từ 6-8%.

Đại hội cũng tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028; Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị khóa IV và chia tay các đồng chí thôi tham gia Hội động Quản trị và Ban kiểm soát khóa mới.

 

Tất cả các báo cáo và nghị quyết tại Đại hội được thảo luận và 100% cổ đông nhất trí thông qua.