-> Download: CBTT Thông báo dự mời ĐHĐCĐ 2019 và Tài liệu ĐH